Reklamationer

Reklamationer

Reklamationer over trykfejl og lignende må være GEFION i hænde senest 3 dage efter annoncens indrykning, medens faktura-reklamationer må fremsættes senest 8 dage efter regningens modtagelse.

GEFION påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser, ej heller for materiale modtaget fra andre blade. For trykfejl, forkerte størrelser, priser og tidspunkter etc., som annoncøren eller bureauet ikke bærer skylden for, ydes kun dekort efter GEFION´s skøn over annoncens værdiforringelse.

Såfremt GEFION bærer ansvaret for fejl i en annonce, yder GEFION en reduktion, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og kun for indrykning i GEFION. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for GEFION for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykninger af de bestilte annoncer eller evt. følger af sådanne fejl. Bestilling, hvad enten den er modtaget og/eller bekræftet af GEFION´s repræsentanter eller kontor, forpligter ikke GEFION til at indrykke annoncen.